Öringbestånden inom området är av stor betydelse för vår attraktion som fiskedestination. Framförallt den vandrande formen av större öring utgör en av våra bästa och viktigaste resurser. För att få tillbaka eller behålla livskraftiga öringstammar har det på senare år införts nya fiskeregler i många vattendrag i norra Sverige, så även i Tärna FVO. Vi ha valt att använda oss av s.k. ”fönsteruttag”. D.v.s. att det är tillåtet att ta upp öring mellan 35-45 cm och övriga under eller över de givna måtten skall återutsättas i vattendragen. På så vis skyddas såväl uppväxande öringungar som större lekmogna öringar. Den vandrande formen av öring vilken till största del är född och uppvuxen i de mindre sidovattendragen, vill återvandra efter sina tillväxtår i de större sjöarna till sitt födelsevattendrag för (reproduktion) lek, under vissa perioder även för födosök. Med de nya reglerna så kan ett visst uttag av ”mellanstor” öring ske. D.v.s. den öring som ofta stannar kvar i vattendragen utan att utvandra till sjöarna. För att inte överfiska de lågproduktiva strömmande vattnen här uppe, så har vi satt en fångstbegränsning på 3 öringar per fiskande och dygn med de ovan angivna måtten. Dessa regler gäller även för röding.

För kanadaröding och sik finns inga rekommenderade minimimått eller maxmått. Detta beror på att siken inte utgör samma sportfiskeresurs som t.ex. öring och röding, utan uppfattas många gånger istället som en konkurrent om födan för uppväxande individer av dessa arter. Kanadarödingen är en ”invasiv” art som planterats ut i systemet och skall inte finnas här naturligt. Den har ett stort ”sportfiskevärde” för de som är ute efter stor fisk vid trolling, men den är svårfiskad och befinner sig vid högre vattentemperaturer på mycket djupt vatten. Under vår och försommar är den dock fiskbar i anslutning till bäckar och åars utlopp (tärnaån, jokksbäcken m.fl.) då den går in på grundare vatten på födosök.

Fredningstid

Avsikten är att låta fisken vara i fred i samband med fiskens lektid. Även den intensivaste vandringen till lekområdena skyddas genom detta förbud. ÖRINGFISKE är inte tillåtet under tiden fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 15 oktober.

Fångstbegränsning

Har för avsikt att fisketrycket inte ska bli för stort så att fiskbestånden nedfiskas. För hårt och stort uttag av fisk försämrar kvalitén och hotar föryngringen. Grundregeln i de strömmande vattnen är att en fångstbegränsning gäller för öring och röding. Du får behålla 3 öringar eller rödingar per fiskande och dygn. Som jämförelse så har fiskerättsägaren i närområdet, Staten, i sitt upplåtande av fisket ovan odlingsgränsen i länet också en generell fångstbegränsning på 3 fiskar per dygn i de flesta strömvattnen.

Flugfiskesträcka

De översta delarna av området utgör en sk. flugfiskesträcka. Här är endast flugfiske med flugspö tillåtet. Syftet är i första hand att flugfisket är skonsamt mot fisken vid återutsättning och att denna fiskemetod ofta fungerar bäst i en omgivning utan större störningar, vilket ibland spinnfiske och andra metoder kan utgöra.

Specialsträcka Tärnaån

I ett samarbete med Tärnaby Fjällhotell upplåts de översta delarna av flugfisksträckan vissa perioder endast via hotellet och deras bokningsbara fiskepaket. Måndag-onsdag under hela fiskesäsongen är denna sträcka undantagen från det allmänna strömfiskekortet till förmån för ett hållbart fiskeentreprenörskap via hotellet. Sträckan finns markerad på bifogad karta, samt är utmärkt med skyltar i terrängen.

Skona småfisken

Våra strömvatten håller av hävd en stor mängd öringungar. Efter 3-5 år i strömmande vatten vandrar öringungarna ut i större sjöar och återvänder som vuxna, fångstbara, fiskar. Under tiden i älven hugger ungarna ofta vilt på det mesta som driver förbi dem. Att fiska dessa ungar är både att slösa med pengar och att förstöra möjligheten att få stor fisk. Därför skall du undvika att fånga öringungar. Råkar du ändå fånga mindre öring, släpp dem tillbaka i vattendraget så försiktigt som möjligt. Detta är också den viktigaste anledningen till regeln maskförbud i våra strömvatten. Mindre öringar som hugger på en maskkrok är ofta svåra att återutsätta utan skador, eftersom de gärna sväljer betet snabbt och kroken fäster nere i gälpartiet..

När du skall släppa fångad fisk så gör du så här:
• Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera dessa vackra varelser med största respekt.

  • Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge.
  • Dra aldrig upp fisken på land! Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Vi rekommenderar att alltid fiska med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen.
  • Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Försök att ha fisken så mycket som möjligt i vattnet.
  • När ni hanterar fisken tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.
  • Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand.
  • Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse. Vid mätning som är skonsammast, använd bifogat längd/viktdiagram för att få ungefärlig vikt.
  • Se catch & release som en fantastisk möjlighet för ett selektivt fiske i våra fiskevatten och kom    ihåg att det sker under stort eget ansvar.

Figur 1. Längd/viktkurva för öringen i Tärnaån